logo
خدمات
 

ردیف

نام خدمات بخش ژنومیکس

1

تعیین ژنوتیپ

2

توالی یابی (تا 500 جفت باز)

3

تهیه نمونه های میکروسکوپی جانوری با دستگاه میکروتوم

4

استخراج دی­ان­ای از خون یا بافت های جانوری

5

استخراج آر­ان­ای از بافت های جانوری

6

کلون سازی به روش T/A کلونینگ

7

استخراج آران­ای و ساخت cDNA

8

گوارشهای آنزیمی

9

طراحی آغازگر

 

 

 

 

ردیف

نام خدمات بخش کشت بافت

1

تهیه پروتکل های ریز ازدیادی جهت تکثیر گیاهان زراعی، باغی و زینتی

2

تکثیر گیاهان باغی و زینتی از طریق فناوری کشت بافت

3

تهیه نمونه های میکروسکوپی گیاهی با دستگاه میکروتوم

 

 

 

 

ردیف

خدمات مولکولی در بخش بیوتکنولوژی

1

استخراجDNA  و استخراج RNA

2

طراحی پرایمر برای هر نوع واکنش زنجیره پلی مراز و برای کلونیگ ژنها

3

روش های ردیابی جمعیت ها و گونه های آبزیان با استفاده از نشانگرها

4

روش های ردیابی جمعیت ها و گونه های آبزیان با استفاده از کیت های طراحی شده در این مرکز

5

الکتروفورز عمودی و افقی

6

انواع واکنش هضم آنزیمی

7

تهیه باکتری مستعد برای کلونینگ

8

واکنش زنجیره پلی مراز برای تمامی ژنها

9

واکشRT-PCR

10

کلونینگ ژن در وکتورهای TAو وکتورها ی بیانی

11

خالص سازی ژنها از روی ژل و محصولات پی سی  آر

 

© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک